Gemeentevlag

Het ontwerpen van een gemeentevlag is nooit voorgeschreven. Kennelijk was het voldoende de vaderlandse driekleur en het portret van de Koningin in bezit te hebben. Dit laatste siert dan ook overal de raadzalen van de gemeentehuizen. In 1974 was toch het moment aangebroken, dat er een gemeentevlag moest worden ontworpen en gemaakt. Het College van Burgemeester en Wethouders deed op 29 januari een voorstel aan de raad, omdat zulks een bijzondere representatieve func­tie heeft en ook de burgerzin zou versterken. De stichting voor Banistiek en Heral­diek gaf deskundig advies en de beschrijving, welke door de gemeenteraad op 7 februari 1974 werd vastgesteld, luidt als volgt:

‘Blauw met een broekdriehoek waarvan de top is gelegen op het midden van de vlag, van wit, waarop drie zwarte breedarmige kruisen, elk ter grootte van 1/4 van de vlakhoogte, waarvan twee boven elkaar geplaatst langs de broekzijde en een ernaast in de punt’.

Gemeentevlag Bergharen

Als motivering hiervoor diende het volgende: ‘Een gemeentevlag ontleent uit de traditie kleuren en eventuele emblemen aan het wapen. Gezien het feit, dat in het wapen aan de drie kruisen nadrukkelijk de betekenis is gegeven van symbolisering der dorpen Bergharen, Hernen en Leur, en een dergelijke symboliek op vlaggen nog meer gebruikelijk is dan in wapens, dient dit gehandhaafd te worden. Bij het voorkomen in gemeente­namen van de aanduiding ‘berg’ is het traditie dit in de vlag voor een driehoek aan de broekzijde (het voornaamste gedeelte van de vlag) te verzinnenbeelden’.

Aan Burgemeester en Wethouders werd opdracht gegeven maatregelen te nemen, dat deze vlag bij alle daarvoor in aanmerking komende gelegenheden zal worden uitgestoken, gehesen en mee gedragen.

Er was geen naai-atelier, geen mode-ontwerpster, geen erkende school voor nodig om de vlag in elkaar te zetten. Enkele dames van de plaatselijke K.V.O. waren capabel genoeg om dit vereerde werk te klaren. Met goede kwaliteit stof en een gangbare maat was de gemeentevlag na het edelachtbare besluit van 7 februari 1974 al gauw een feit. En de vlag heeft waarde genoeg om na de herindeling door de gemeente Wijchen met zorg te worden bewaard. Mogelijk zelfs te worden ge­ëtaleerd. En als je dan eenmaal zo’n vlag hebt, dan komt ook plotseling naar voren, dat de gemeente ook reeds in de dertiger jaren over een eigen gemeentevlag beschikte; een die een duidelijke gelijkenis vertoonde met het toen bekende en niet erkende gemeentewapen. In de oorlog is deze vlag verloren gegaan. Oud-ge­meente-ambtenaar Gerard van der Wielen uit Druten, destijds eerste ambtenaar alhier, heeft er heel wat werk aan verricht.